Introduction

Kohaku
Taisho Sanshoku/ Sanke
Showa Sanshoku
Tancho
Utsurimono
Bekko
Doitsu
Asagi
Shusui
Koromo/Goromo
Kinginrin
Hikarimuji/Hikarimono
Hikariutsuri
Hikarimoyo
Kawarimono
 
 
Dictionary

References
 
 
 
 
Valentina Scharpf